2008/Apr/16

 

รายงานการประชุมภาคีวรรณศิลป์

 

วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๑

ณ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (เรียงตาม ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น/สถาบัน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้/อีเมลล์)

 

 

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถาบัน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมลล์

นางสาวเชษฐ์ธิดา  กิตติ์ชัยวัชร์

ปู

จุฬาฯ

085-350-1473

Pooly_poo@hotmail.com

นายปองชัย  สุขสอาด

ปอง

มก.

083-772-1537

Pongchai14@hotmail.com

นายโกสุม  หงษ์เงิน

โก

มก.

073-786-6138

TsuRuKichan@hotmai.com

นางสาวนพวรรณ  วรรณประภา

นก

มก.

086-316-8452

Naruko_Nike@hotmail.com

นางสาวโชติมณี  พลบัติ

มีน

มก.

085-245-0915

cho_nao@hotmail.com

นางสาวขวัญชนก  พีระปกรณ์

ขวัญ

จุฬาฯ

089-444-1862

kwanrapee@hotmail.com

นายณัฐชนก  รูปประดิษฐ์

เกี้ยว

มก.

083-491-9343

Keawza_kyoto@windowslive.com

นางสาวศิริลักษณ์  โดดหนู

ทราย

มก.

081-430-0449

dnZine108@msn.com

นางสาวนพรักษ์  ยังเอี่ยม

ออย

มธ.

086-761-0000

bosie_so@hotmail.com

๑๐

นายศุภเกียรติ  ศุภศักดิ์ศึกษากร

แบงค์

มธ.

089-420-1021

minkvan_lie@hotmail.com

๑๑

นายพีรนันท์  ชนิตร์วัฒน์

พี

มก.

084-327-3433

irvine_gunner@hotmail.com

๑๒

นางสาวสุภาพร  ทองฤกษ์

ปอ

มก.

085-367-5917

pore_kajao@hotmail.com

๑๓

นายภูมิ  น้ำวล

ภูมิ

จุฬาฯ

081-713-2414

darklordofthesith151@hotmail.com

๑๔

นายณัฐพล  ออพิพัฒน์

นัท

มก.

089-672-9524

nataku_x_ntx@hotmail.com

๑๕

นางสาวนิชานันท์  นันทศิริศรณ์

มด

จุฬาฯ

081-919-4595

nichanun_loki@hotmail.com

 

 

วาระที่๑ ประมวลกิจกรรมที่ผ่านมา

            ประมวลกิจกรรมในปีที่ผ่านมาของชมรมวรรณศิลป์แต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำกิจกรรมทั้งประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในกิจกรรมนั้นๆ

            โดยเริ่มรายงานจากชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

๑) กิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ห้องสมุดชมรมวรรณศิลป์ (ปัญหาที่พบ : การย้ายสถานที่ชมรมทำให้ขาดอุปกรณ์จำพวกตู้เก็บหนังสือ)
 • จุลสารชมรมตีพิมพ์ ๑ เล่ม/ภาคการศึกษาตามกำหนด
 • ค่าย (ปัญหาที่พบ : จำนวนวันที่ลดลงจาก ๕ วัน เหลือ ๔วัน กับปริมาณกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับ ๕ วัน ทำให้กิจกรรมมากเกินไป แต่ค่ายก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี)
 • งานประชันกลอนสด (นำการเสวนามาคั่นช่วงเวลาที่กรรมการตรวจผลกระประชันเพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าและแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายระหว่างการรอของผู้เข้าแข่งขัน)
 • งานอบรมนักเขียนรุ่นเยาว์

๒) กิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • งาน ๔๕ ปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์
 • จุลสารตีพิมพ์ทั้งหมด ๒ เล่ม/ปี
 • งานเยี่ยมบ้านเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • งานเสวนาทั้งหมด ๒ งาน (ปัญหาที่พบ : สถานที่เล็กเกินไปและเนื้อหาการเสวนาครั้งแรก (เกี่ยวกับตำนานภูติผีใน มธ.)ไม่ค่อยเกี่ยวกับวรรณศิลป์นัก แต่ก็ประสบความสำเร็จ ผู้คนให้ความสนใจมาก)

๓) กิจกรรมของชมรมวรรณศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • งานเปิดโลกกิจกรรม เชิญชวนนิสิตใหม่เข้าชมรม
 • ตีพิมพ์จุลสารได้ ๑ เล่ม/ปี (ปัญหาที่พบ : ขาดการประสานงานภายในผนวกกับผลกระทบจากกรณีสิ้นพระชนม์ของพระพี่นางฯ)
 • งานเสวนาวรรณกรรม
 • ค่ายวรรณศิลป์

 

วาระที่๒ วางแผนกิจกรรมของภาคีวรรณศิลป์ในปี ๒๕๕๑

            กิจกรรมของภาคีวรรณศิลป์ที่คาดว่าจะมีการจัดขึ้นมีทั้งการจัดค่าย การประกวดงานเขียนและการประชันกลอนสด ซึ่งเป็นการจัดงานร่วมกันของสมาชิกภาคีวรรณศิลป์ โดยการประชุมครั้งนี้เน้นพิจารณาและระบุรายละเอียดในกิจกรรมการประกวดเรื่องสั้นและการประชันกลอนสด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมดังนี้

๑. การประกวดเรื่องสั้นภาคีวรรณศิลป์

- หัวข้อการประกวด (ยังไม่ระบุ รอพิจารณาความเหมาะสมหลังการดำเนินการเกี่ยวกับผู้สนับสนุนโครงการ)

- ระยะเวลาดำเนินการ

  มิถุนายน : สรุปงานทั้งหมด เปิดรับผลงาน

  กันยายน - ธันวาคม : ตัดสินผลการประกวด

  มกราคม : ประกาศผล รับรางวัลในงานประชันกลอนสด

- ระดับการประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ

  ๑) ระดับมัธยมศึกษา กำหนดให้ส่งเรื่องสั้น ๕-๒๐ หน้า

  ๒) ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  กำหนดให้ส่งเรื่องสั้น ๑๐-๓๐ หน้า

- คณะกรรมการ จำนวน ๓ คนต่อระดับ รวมกรรมการตัดสินทั้งสิ้น ๖ คน (ดำเนินการสรรหาโดยชมรมวรรณศิลป์จุฬาฯและมธ.)

- รางวัล มี ๓ รางวัลในแต่ละระดับ คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งประกอบด้วยโล่พร้อมเงินรางวัล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

- การส่งผลงาน ผลงานพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร Angsana new ขนาด ๑๖ กำหนดให้ส่งงานเขียนมา ๓ ชุด พร้อมทั้งบันทึกไฟล์งานใส่แผ่น CD แนบมาด้วย

- สถานที่การส่งผลงานเข้าประกวด (ชมรมวรรณศิลป์เกษตรศาสตร์จัดการและดูแล)

- การติดต่อสอบถาม ผ่านทาง e-mail ของภาคี (penfellow@hotmail.com) และโทรศัพท์ถึงนางสาวสุภาพร(ปอ)หรือ นายณัฐพล(นัท)

- การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เวปไซต์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ป้ายประกาศ, Hi 5, จดหมายเวียน(เอกสารทางการส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ), สถานีโทรทัศน์ThaiPBS, บอกต่อ, ฯลฯ

* ชมรมวรรณศิลป์จุฬาฯรับผิดชอบเรื่องการร่างโครงการการประกวดเรื่องสั้นภาคีวรรณศิลป์

 

๒. การประชันกลอนสด

- ประเภทการประชัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท

  ๑) ระดับมัธยมศึกษา แข่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน

  ๒) ระดับบุคคลทั่วไป แข่งเดียว

- รอบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ รอบ จำนวนกระทู้แบ่งเป็น ๒, ๒, ๓ กระทู้ ตามลำดับของแต่ละรอบ

- รูปแบบการแข่งขัน (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและสรรหาความหลากหลาย)

- เวลาที่จัดกิจกรรม ช่วงเดือนมกราคม วันเดียวกันกับการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวดเรื่องสั้นภาคีวรรณศิลป์

- สถานที่จัดกิจกรรม ตึกเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ยังไม่สรุปเป็นที่แน่นอน)

- คณะกรรมการ  จำนวนประเภทละ ๓ คน รวมทั้งสองประเภทมีกรรมการทั้งสิ้น ๖ คน (ดำเนินการสรรหาโดยชมรมวรรณศิลป์มก.)

- รางวัล มี ๓ รางวัลในแต่ละระดับ คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งประกอบด้วยโล่พร้อมเงินรางวัล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

- การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เวปไซต์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ป้ายประกาศ, Hi 5, จดหมายเวียน(เอกสารทางการส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ), สถานีโทรทัศน์ThaiPBS, บอกต่อ, ฯลฯ

- กิจกรรมในระหว่างช่วงเวลาที่คณะกรรมการตัดสินผลงานของผู้เข้าแข่งขัน

  ๑) การเสวนา คั่นระหว่างการตรวจผลงานในรอบแรกเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสู่รอบที่สอง

  ๒) เกมทั่วไป เช่น ผะหมี, ทายปัญหาเชาว์ โดยอาจให้รางวัลแก่ผู้ร่วมเล่นเป็นจุลสารชมรม

* ชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับผิดชอบเรื่องการร่างโครงการการประชันกลอนสด

 

วาระที่๓ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

            กำหนดจัดการประชุมครั้งต่อไปที่ ชมรมวรรณศิลป์เกษตรศาสตร์ ตึกเทพศาสตร์สถิต ชั้น ๔ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑

 

 

Comment

Comment:

Tweet


chanel outlet
#10 by chanel outlet (27.159.203.49) At 2012-04-21 15:37,
Louis Vuitton Outlet
#9 by Louis Vuitton Outlet (27.159.203.49) At 2012-04-21 15:35,

dans le parc local avec un bâton, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href="http://www.hermes-prix.com" title="Hermes Prix">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href="http://www.polopascher.net" title="Polo Pas Cher">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href="http://www.francehermes.com" title="France Hermes">France Hermes</a>
#8 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:43,
Frequent walking is of great benefit, yet it places plenty of strain on our anatomy. Each step places <a href="http://www.mbtschuheauslaufmodelle.net" title="mbt schuhe">mbt schuhe</a>
#7 by mbt schuhe (109.169.68.252) At 2011-11-17 09:26,
Et l'industrie de la chaussure ne fait pas exception. Mais cela ne signifie pas qu'il est déjà impossible de <a href="http://shox-pascher.com/" title="Nike Shox Homme">Nike Shox Homme</a>
#6 by Nike Shox Pas Cher (109.169.68.252) At 2011-11-17 09:21,
North Face Sale
#5 by North Face Sale (220.161.117.98) At 2011-11-08 08:53,
#4 by (202.14.117.29) At 2008-09-24 09:51,
ขอรายงานการประชุมวันที่ 20 ด้วยจิตะเองงง
#3 by Kwanrapee At 2008-04-24 20:48,
มุ่งมั่นกันดีจริงๆ คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ หึ หึ
สู้ต่อไปนะ ภาคีวรรณศิลป์!!! (อิ๋น อิ๋น อิ๋น... <<แบบว่าเสียงค่อยๆ เฟดลงไป)
โคคงการพันล้านอีกแย้ว