2006/Dec/18

รายงานการประชุมภาคีวรรณศิลป์
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
ณ ชมรมวรรณศิลป์ศิลปากร (ทับแก้ว)

ผู้เข้าร่วมประชุม (เรียงตาม ชื่อ/ชื่อเล่น/สถาบัน/อีเมลล์)

วุฒินันท์ ชัยศรี
กอล์ฟ
มศก.
086-582-3200
txvocalz@gmail.com

จุฬาลักษณ์ ระภักดี
เอ็ม
มศก.
081-955-4583
u0548084@hotmail.com

ณัฐธยาน์ ก้อนทอง
เอ๋ย
มศก.
086-807-3044
anakhzunnamun@hotmail.com

เอกกมล ด่านไพบูลย์
จิน
มศก.
089-954-6708
jinorjean@mail-th.com

ภูมิ น้ำวล
ภูมิ
จุฬา
081-713-2414
darklordofthesith151@hotmail.com

นิธิสาร พงศ์ปิยะไพบูลย์
เอก
จุฬา
081-078-8944
nitisan8@hotmail.com

วรางคณา อนุชิตวรกุล

แพร
จุฬา

peanut_yo@yahoo.com

วสุเทพ ฦาชา
มินต์
จุฬา
086-579-1502
wasumint@hotmail.com

ปกาศิต สุดใจ
โอม
มธ.
086-972-9073
pakazite@hotmail.com

ศรัณยู เคนสี

ยู
มธ.
084-684-6422
honigjp31@hotmail.com

ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร
แบงค์
มธ.
089-420-1021

วิปวิญญรัตน์
วิป
มธ.
089-214-1017
sun_tzu39@hotmail.com

นนทวุฒิ ราชกาวี
แมน
มธ.
089-634-0158
puzzle01st@gmail.com

สุพิชชา โมนะตระกูล
แก้ว
มธ.
084-666-2069
supizza@gmail.com

โพธิกุล วิวิธเกยูรวงศ์
โพลี่
มก.
086-565-8725
lovely_astronomer@hotmail.com

สุภาพร ทองฤกษ์
ปอ
มก.
085-970-6180
pore_kajao@hotmail.com

ณัฐพล ออพิพัฒน์
นัท
มก.
089-672-9524


วาระที่ ๑ รับรองการประชุม

รอเอกสารรายงานการประชุมจาก วณศ.ธรรมศาสตร์

วาระที่ ๒ แจ้งเพื่อทราบ

ปัจจุบัน ภาคีวรรณศิลป์ (League of Literature Clubs) มี Web log หรือ blog เป็นของตัวเองแล้ว โดยมี ออย วณศ.ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดูแล blog สมาชิกภาคีทุกคนสามารถไปดูได้ที่

http://penfellow.exteen.com

ส่วนอีเมล์ของภาคีวรรณศิลป์ คือ thefellowshipofthepen@hotmail.com

อีเมล์ของแต่ละชมรม

จุฬา cu_penclub@yahoo.com

เกษตร

ธรรมศาสตร์ wannasilp_tu@hotmail.com

ศิลปากร vannasilpakorn@gmail.com


วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑ พิจารณาเลือกประธานภาคีวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๙

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กอล์ฟ ประธานวณศ.ศิลปากรเป็นประธานดำเนินการเลือกตั้ง

- ที่ประชุมมีมติให้เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน คือ ตัวแทนจาก วณศ.สถาบันละ 4 คน ยกเว้น วณศ.เกษตรมีตัวแทน 3 คน(เนื่องจากอีกคนหนึ่งไม่ได้มา) รวมเป็น 15 เสียง

- ที่ประชุมเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกเป็นประธานภาคีวรรณศิลป์ 4 คน คือ มินต์ จากวณศ.จุฬาฯ แบงก์และโอม จากวณศ.ธรรมศาสตร์ นัท จากวณศ.เกษตร

- ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มินต์ ได้ 6 เสียง แบงก์ ได้ 4 เสียง โอม ได้ 1 เสียง

นัท ได้ 3 เสียง งดออกเสียง 1 คน รวม ออกเสียง 15 คน

- ดังนั้น มินต์ จึงได้รับเลือกเป็นประธานภาคีวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๙

เรื่องที่ ๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลางภาคีวรรณศิลป์

โดยการเสนอชื่อจากแต่ละชมรมและการแต่งตั้งของประธานฯ รายชื่อคณะกรรมการกลางมีดังนี้

ประธานมินต์ วณศ.จุฬา
รองประธานฝ่ายกิจการภายนอก
- ส้ม วณศ.จุฬา
- นัท วณศ.เกษตร
-วิปวณศ.ธรรมศาสตร์
รองประธานฝ่ายกิจการภายใน
-
โอมวณศ.ธรรมศาสตร์
- แบงก์ วณศ.ธรรมศาสตร์
- กอล์ฟวณศ.ศิลปากร
เลขานุการ- เอกวณศ.จุฬา
เหรั­­ิก - จินวณศ.ศิลปากร
ผู้ช่วยเลขานุการ- เต้วณศ.เกษตร
ผู้ช่วยเหรั­­ิก - แพรวณศ.จุฬา

กรรมการ เอ็ม วณศ.ศิลปากร

กรรมการ เอ๋ย วณศ.ศิลปากร

กรรมการ ป๋อ วณศ.ธรรมศาสตร์

กรรมการ นุ วณศ.เกษตร

กรรมการ เอม วณศ.เกษตร

เรื่องที่ ๓ กำหนดพันธกิจของคณะกรรมการภาคีในปี ๒๕๔๙

- การเปิดตัวภาคีวรรณศิลป์

o เปิดตัวในงาน ๔๕ ปีวรรณศิลป์ ให้ฝ่ายกิจการภายนอกรับไปดำเนินการ

o ส่งส.ค.ส.ของภาคีฯไปให้นักเขียนผู้หลักผู้ให­่ที่เคารพ

o ส่งข่าวการจัดตั้งภาคีฯให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องและสื่อต่าง ๆ

- การสร้างเครือข่าย

o สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคมนักกลอน สมาคมนักเขียน สมาคมภาษาและหนังสือ

o สร้างเครือข่ายกับชมรมวรรณศิลป์หรือชมรมอื่น ๆ ที่มีงานใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกเหนือจากชมรมก่อตั้ง ๔ สถาบัน

- วางแผนการทำงานของภาคีฯ ในปีถัดไป

o วางรากฐานขององค์กรให้เข้มแข็ง

o อยากให้รุ่นพี่ (ปี ๓ ปี ๔) ที่พ้นจากตำแหน่งในชมรมแล้ว มาช่วยกันทำงานในภาคีฯ ให้ภาคีมีลักษณะเป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือและประสานงานกับชมรมที่เป็นสมาชิก

o ควรมีการจัดทำจดหมายข่าว (กระดาษ,อิเลกทรอนิกส์) เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างชมรม และระหว่างภาคีฯกับสังคม

o งานที่แต่ละชมรมอาจทำร่วมกันในนามภาคี เพื่อขยายขนาดของงานให้ให­่ขึ้น

>> การประกวดงานเขียน

>>การจัดทำค่าย

>> การจัดทำหนังสือ

เรื่องที่ ๔ พิจารณานโยบายภาคี ปณิธานของภาคี

รอการยกร่างของวณศ.เกษตรศาสตร์ ขอให้แต่ละชมรมช่วยส่งรายละเอียดและข้อคิดเห็นไปยังอีเมล์ภาคีด้วย

เรื่องที่ ๕ พิจารณาระเบียบการภาคี

เนื่องจากใช้เวลานาน จึงไม่สามารถพิจารณาจนเสร็จได้ แต่ได้มีการอภิปรายไปบางส่วนแล้ว ขอให้แต่ละชมรมนำร่างระเบียบการไปศึกษาพร้อมตรวจแก้ด้วยฟอนต์สีแดง แล้วส่งไปยัง thefellowshipofthepen@hotmail.com, wannasilp_tu@hotmail.com, puzzle01st@gmail.com เพื่อจัดเตรียมร่างระเบียบการที่สมบูรณ์เพื่อให้ที่ประชุมรับรองในคราวต่อไป

เรื่องที่ ๖ กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานภาคีวรรณศิลป์

ที่ประชุมมีมติให้ใช้ที่ตั้งของชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ เป็นสำนักงานของภาคีฯ จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ภาคีวรรณศิลป์

สำนักงาน: ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น ๓ อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ ๑ การเงินของภาคี

- ชมรมก่อตั้งแต่ละชมรมออกเงินให้กับภาคีวรรณศิลป์ชมรมละ ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชมรมวณศ.จุฬา และชมรมวณศ.ธรรมศาสตร์ ได้มอบเงินให้กับเหรั­­ิกภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- รายละเอียดเรื่องการเงินฉบับสมบูรณ์จะออกมาในภายหลัง แต่ในปัจจุบัน ให้ยึดหลักการบริหารเงินตามระเบียบราชการไปก่อน

- การเบิกเงิน ให้เบิกกับเหรั­­ิก (อาจจะเบิกเดือนละครั้งเมื่อเจอกันในการประชุม) โดยมีหลักฐานการจ่ายเงิน (เช่น ตั๋วโดยสาร ใบเสร็จ ใบสำคั­รับเงิน)

- ค่าเดินทางมาประชุมให้เบิกได้ตั้งแต่การประชุมนัดหน้าเป็นต้นไป

เรื่องที่ ๒ มอบหมายการดำเนินการ

- มอบหมายให้ฝ่ายกิจการภายใน ประกอบด้วย

กอล์ฟ มศก. แบงก์ มธ. โอม มธ. และนุ มก.

ดำเนินการร่างนโยบาย ปณิธาน และโครงงานของภาคีในปี ๒๕๕๐ เพื่อเสนอในการประชุมครั้งหน้า

- มอบหมายให้ฝ่ายกิจการภายนอก ประกอบด้วย

วิป มธ. ส้ม จุฬา นัท มก. และป๋อ มธ.

ดำเนินการวางแผนงานเปิดตัวภาคีฯ ในงาน ๔๕ ปีวรรณศิลป์จุฬาฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่องที่ ๓ นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ ณ ชมรมวรรณศิลป์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ติดต่อ นัท ประธานวณศ.เกษตร 089-672-9524 เป็นผู้ประสานงานจัดเตรียมสถานที่

เรื่องที่ ๔ หัวข้อในการประชุมครั้งถัดไป

- ถ่ายรูปคณะกรรมการกลาง

- เก็บประวัติคณะกรรมการกลาง

- รับรองระเบียบการภาคีฯ

- งานเปิดตัวภาคีฯในงาน ๔๕ ปี วรรณศิลป์จุฬา


Comment

Comment:

Tweet


dans le parc local avec un bâton, mais rien n\'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href=\"http://www.hermes-prix.com\" title=\"Hermes Prix\">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href=\"http://www.polopascher.net\" title=\"Polo Pas Cher\">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d\'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href=\"http://www.francehermes.com\" title=\"France Hermes\">France Hermes</a>
#6 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:44,
dans le parc local avec un bâton, mais rien n\'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href=\"http://www.hermes-prix.com\" title=\"Hermes Prix\">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href=\"http://www.polopascher.net\" title=\"Polo Pas Cher\">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d\'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href=\"http://www.francehermes.com\" title=\"France Hermes\">France Hermes</a>
#5 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:44,

qqqqqq
#4 by Louis Vuitton Outlet store (27.159.193.178) At 2011-11-01 10:51,
<p>The flouring bags that on sale in these<b> <a href="http://www.louisvuittonhandbags-mall.com/">louis vuitton outlet store</a></b>that you may disturbed which one to buy. However all these<a href="http://www.louisvuittonhandbags-mall.com/"> <b>louis vuitton store</b></a><b> </b>that are definitely high quality designed as well? as fashion design in appearance. You can find such classic design bags that are popular among the bags market, especially in these <b><a href="http://www.louisvuittonhandbags-mall.com/">louis vuitton outlet</a></b>. No matter you can going to buy a bags for working, travel, or attending some important parties, then the <b><a href="http://www.louisvuittonhandbags-mall.com/">louis vuitton handbags</a></b> that would be a necessary. </p>
sad smile sad smile
#3 by Louis Vuitton Outlet store (27.159.193.178) At 2011-11-01 10:50,
ขอรับรองการประชุมครับ
แล้วเจอกันในการประชุมวันพรุ่งนี้
because the keyboard is insane, i can't write in thai.
just wanna say that the blog impresses me very much!
#1 by however (161.200.255.162) At 2006-12-20 17:19,